MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

VÝZVA MAS - PŘÍLOHY

Časté dotazy k výzvě MAS Říčansko se týkají povinných příloh, které žadatel musí doložit.

ZÁKLADNÍ RADY NALEZNETE ZDE:
1. Kompletní seznam příloh naleznete na poslední straně elektronické žádosti.

 

2. Na straně 2 elektronické žádosti musíte zaškrtnout režim podpory („Nezakládající veřejnou podporu“ u projektů veřejných bezplatných nebo "De minimis" zjednodušeně řečeno u projektů, které třeba i minimálně, vybírají nějaký poplatek). Teprve poté se Vám rozbalí žádost – kódy v rozpočtu a seznam příloh.


Standarní přílohy k projektům BEZ STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČI OHLÁŠKY, které je třeba podat spolu se žádostí o dotaci:

  

1.       Kopie - osvědčení právního statutu včetně dokladu o osobách oprávněným jednat jménem žadatele  - např. zřizovací listina, statut, stanovy + jmenování/ volba do funkce.


 

2.       Kopie (výjezd s nahlížení do katastru) – katastrální mapa s čitelnými čísly pozemků a vyznačeným měřítkem, místo realizace a číslo pozemku musíte barevně vyznačit.


 

3.    Kopie – půdorys budov, které se budou vybavovat z projektu (v měřítku). Půdorys místností s vyznačením umístění vybavení pořizovaného z projektu (např. okna, nábytek apod. – je možné označit pouze symboly či čísly a doplnit legendou).  Pokud to přehlednost dovolí, je možné umístění vybavení vyznačit přímo do půdorysu budovy.
*Půdorys se přikládá pouze v případě, že nedokládáte technickou projektovou dokumentaci!


 

4.    Originál - Čestné prohlášení žadatele, že není potřeba stavební povolení
(na formuláři).
Kopie – vyjádření stavebního úřadu, že není potřeba stavební povolení / případně stavební úřad může potvrdit na čestné prohlášení žadatele/.


 

5.    Originál - Analýza cílové skupiny (pozn. do cílové skupiny je třeba zahrnout především mladé lidi a ženy – priorita EU, je třeba vypíchnout.)


 

6.    Originál - Čestné prohlášení, že žadatel nezačal se stavebními pracemi a že projekt není financován z jiných dotací (na formuláři)


 

7.    Partnerské smlouvy (ideálně s různými hospodářskými subjekty, doklad využití projektu.)


 

8.    Originál – doklad o předfinancování a spolufinancování.
Možné jsou 2 verze: Čestné prohlášení žadatele, že předfinancuje a spoluúčast pokryje z vlastních zdrojů NEBO Zápis ze zastupitelstva obce, že souhlasí coby zřizovatel či partner projektu s předfinancováním a spolufinancováním projektu.
U žadatelů z řad obcí se vždy dokládá zápis se zasedání zastupitelstva!9.    Rozpočet projektu s vyznačením jednotkových cen, počtů kusů pořizovaných předmětů a vyznačením celkové ceny.10.  V případě, že se rozhodnete usilovat o body za vysazení doprovodné zeleně je přílohou i posudek/ projekt zahradnické firmy či zahr. architekta, přesná specifikace rostlin (místně příslušných ČR) a způsob vysazení. V tomto případě pak potřebujete i půdorys výsadby viz. bod 3.